Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:13 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:13 σε αυτό το πλαίσιο