Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο