Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:15 σε αυτό το πλαίσιο