Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:19 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:19 σε αυτό το πλαίσιο