Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:22 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν· ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:22 σε αυτό το πλαίσιο