Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:18 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:18 σε αυτό το πλαίσιο