Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:17 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:17 σε αυτό το πλαίσιο