Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 16:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 16

Θέα Κατα Ματθαιον 16:8 σε αυτό το πλαίσιο