Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 6:40 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 6

Θέα Κατα Λουκαν 6:40 σε αυτό το πλαίσιο