Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ 2:23 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Α΄ 2

Θέα Ιωαννου Α΄ 2:23 σε αυτό το πλαίσιο