Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:24 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους, καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:24 σε αυτό το πλαίσιο