Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:2 σε αυτό το πλαίσιο