Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:5 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

νὰ εἶναι ἐγκρατεῖς, ἁγναί, οἰκοκυραί, ἀγαθαί, νὰ ὑποτάσσωνται εἰς τοὺς ἄνδρας των, διὰ νὰ μὴ δυσφημῆται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:5 σε αυτό το πλαίσιο