Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐπίσης, αἱ ἡλικιωμέναι γυναῖκες νὰ εἶναι σεβάσμιαι εἰς τὴν συμπεριφοράν τους, νὰ μὴ διαβάλλουν, νὰ μὴ εἶναι δοῦλαι τοῦ κρασιοῦ· νὰ διδάσκουν ὅ,τι εἶναι καλὸν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:3 σε αυτό το πλαίσιο