Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:9-19 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

9. διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς προώρισε δι᾽ ὀργὴν ἀλλὰ διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν σωτηρίαν διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,

10. ὁ ὁποῖος ἐπέθανε γιὰ μᾶς, ὥστε, εἴτε εἴμεθα ἄγρυπνοι εἴτε κοιμώμεθα, νὰ ζήσωμεν μαζί του.

11. Διὰ τοῦτο, παρηγορεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ οἰκοδομεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ὅπως καὶ κάνετε.

12. Σᾶς παρακαλοῦμεν δέ, ἀδελφοί, νὰ ἀναγνωρίζετε ἐκείνους ποὺ κοπιάζουν μεταξύ σας καὶ εἶναι προϊστάμενοί σας ἐν Κυρίῳ καὶ σᾶς νουθετοῦν,

13. καὶ νὰ ἔχετε πρὸς αὐτοὺς πολὺ μεγάλην ἐκτίμησιν καὶ ἀγάπην διὰ τὸ ἔργον τους. Νὰ ἔχετε μεταξύ σας εἰρήνην.

14. Σᾶς παρακαλοῦμεν, ἀδελφοί, νὰ νουθετῆτε τοὺς ἀτάκτους, νὰ παρηγορῆτε τοὺς ὀλιγόψυχους, νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδύνατους, νὰ μακροθυμῆτε πρὸς ὅλους.

15. Προσέχετε μήπως κανεὶς ἀποδώσῃ εἰς κάποιον κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ἐπιδιώκετε νὰ κάνετε τὸ καλὸν καὶ μεταξύ σας καὶ πρὸς ὅλους.

16. Πάντοτε χαίρετε,

17. συνεχῶς προσεύχεσθε,

18. διὰ κάθε τι νὰ εὐχαριστῆτε, διότι τοῦτο εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐσᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

19. Τὸ Πνεῦμα μὴ τὸ σβήνετε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5