Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ἐνθυμούμενοι συνεχῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας ὅτι ἡ πίστις σας ἐκδηλώθηκε εἰς δρᾶσιν, ἡ ἀγάπη σας εἰς κόπους καὶ ἡ ἐλπίδα σας διὰ τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς ὑπομονήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:3 σε αυτό το πλαίσιο