Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:17 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Πάντως, ὁ καθένας ἂς κανονίζῃ τὴν ζωήν του σύμφωνα μὲ τὸ χάρισμα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ τὴν κατάστασίν του ὅταν τὸν ἐκάλεσε ὁ Κύριος. Αὐτὰς τὰς ἐντολὰς δίνω εἰς ὅλας τὰς ἐκκλησίας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:17 σε αυτό το πλαίσιο