Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 3:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

εἴτε ὁ Παῦλος εἴτε ὁ Ἀπολλὼς εἴτε ὁ Κηφᾶς εἴτε ὁ κόσμος εἴτε ἡ ζωὴ εἴτε ὁ θάνατος εἴτε τὰ τωρινὰ εἴτε τὰ μέλλοντα, ὅλα εἶναι δικά σας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 3

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 3:22 σε αυτό το πλαίσιο