Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:12 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐνδυθῆτε λοιπόν, σὰν ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἀγαπημένοι, φιλευσπλαγχνίαν, ἀγαθότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο