Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 2:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

— ὅλα αὐτὰ ἀναφέρονται σὲ πράγματα τὰ ὁποῖα διὰ τῆς χρήσεως φθείρονται — κατὰ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰς διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 2

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 2:22 σε αυτό το πλαίσιο