Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:28 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Αὐτὸν ἐμεῖς κηρύττομεν, καὶ συμβουλεύομεν κάθε ἄνθρωπον καὶ διδάσκομεν κάθε ἄνθρωπον μὲ ὅλην τὴν σοφίαν, διὰ νὰ παρουσιάσωμεν κάθε ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:28 σε αυτό το πλαίσιο