Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 15:10 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐὰν τηρήσετε τὰς ἐντολάς μου, θὰ μείνετε εἰς τὴν ἀγάπην μου, ὅπως ἐγὼ ἐτήρησα τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατέρα μου καὶ μένω εἰς τὴν ἀγάπην του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 15

Θέα Κατα Ιωαννην 15:10 σε αυτό το πλαίσιο