Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:9 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐνῷ ὁ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅταν ἐφιλονεικοῦσε μὲ τὸν διάβολον καὶ συζητοῦσε διὰ τὸ σῶμα τοῦ Μωϋσέως, δὲν ἐτόλμησε νὰ ἐκστομίσῃ λοίδορον κρίσιν, ἀλλ᾽ εἶπε, «Ὁ Κύριος νὰ σὲ ἐπιτιμήσῃ».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:9 σε αυτό το πλαίσιο