Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:14 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐλπίζω γρήγορα νὰ σὲ ἰδῶ καὶ θὰ μιλήσωμεν στόμα πρὸς στόμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:14 σε αυτό το πλαίσιο