Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Πολλοὶ θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν εἰς τὰς ἀσελγείας των καὶ ἐξ αἰτίας των ὁ δρόμος τῆς ἀληθείας θὰ δυσφημηθῇ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:2 σε αυτό το πλαίσιο