Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Προσέχετε τὸν ἑαυτόν σας, διὰ νὰ μὴ χάσετε ἐκεῖνα διὰ τὰ ὁποῖα ἐργασθήκαμε, ἀλλὰ νὰ πάρετε τὴν ἀνταμοιβήν σας εἰς τὸ ἀκέραιον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο