Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:11-13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

11. διότι ἐκεῖνος ποὺ τὸν χαιρετᾶ γίνεται συμμέτοχος εἰς τὰ ἔργα του τὰ πονηρά.

12. Ἂν καὶ πολλὰ ἔχω νὰ σᾶς γράψω, δὲν ἤθελα νὰ τὸ κάνω μὲ χαρτὶ καὶ μελάνι, ἀλλ᾽ ἐλπίζω νὰ σᾶς ἐπισκεφθῶ καὶ νὰ σᾶς μιλήσω στόμα πρὸς στόμα, διὰ νὰ εἶναι ἡ χαρά μας πλήρης.

13. Σὲ χαιρετοῦν τὰ παιδιὰ τῆς ἀδελφῆς σου, τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς ἐξέλεξε. Ἀμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1