Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 17:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

μὲ τὴν ὁποίαν ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμέθυσαν οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἀπὸ τὸ κρασὶ τῆς πορνείας της».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 17

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 17:2 σε αυτό το πλαίσιο