Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 3:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ὅπως ἡ Σάρρα ὑπήκουε εἰς τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν ὠνόμαζε κύριον. Καὶ εἶσθε τώρα παιδιά της ἐὰν κάνετε τὸ καλὸν καὶ δὲν δοκιμάζετε κανένα φόβον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 3

Θέα Α΄ Πετρου 3:6 σε αυτό το πλαίσιο