Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 4:9 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μὲ τοῦτο ἐφανερώθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σ᾽ ἐμᾶς: ὅτι τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ ἔστειλε ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 4

Θέα Α΄ Ιωαννου 4:9 σε αυτό το πλαίσιο