Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 4:6 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεταί τινας εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 4

Θέα Προσ Εβραιουσ 4:6 σε αυτό το πλαίσιο