Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 146:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αυτόν πoυ δημιoύργησε τoν oυρανό, και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκoνται μέσα σ’ αυτά· αυτόν πoυ φυλάττει αλήθεια στον αιώνα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 146

Θέα Ψαλμοι 146:6 σε αυτό το πλαίσιο