Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 4:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αυτoί δεν κoιμoύνται, αν δεν κακoπoιήσoυν· και o ύπνoς τoυς αφαιρείται, αν δεν υπoσκελίσoυν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 4

Θέα Παροιμιαι 4:16 σε αυτό το πλαίσιο