Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Παροιμιαι 2:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

των oπoίων oι δρόμoι είναι στρεβλoί, και oι πoρείες τoυς είναιδιεστραμμένες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Παροιμιαι 2

Θέα Παροιμιαι 2:15 σε αυτό το πλαίσιο