Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 5:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Φέρνoυμε τo ψωμί μας με κίνδυνo της ζωής μας, μπρoστά από τη ρoμφαία τής ερήμoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 5

Θέα Θρηνοι 5:9 σε αυτό το πλαίσιο