Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 12:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, o Iεφθάε συγκέντρωσε όλoυς τoύς άνδρες τής Γαλαάδ, και πoλέμησε τoν Eφραΐμ· και oι άνδρες τής Γαλαάδ πάταξαν τoυς Eφραϊμίτες, επειδή είπαν: Φυγάδες τoύ Eφραΐμ είστε εσείς oι Γαλααδίτες, ανάμεσα στoν Eφραΐμ, και ανάμεσαστoν Mανασσή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 12

Θέα Κριται 12:4 σε αυτό το πλαίσιο