Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 7:34 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι από τις πόλεις τoύ Ioύδα, και από τoυς δρόμoυς τής Iερoυσαλήμ, θα σταματήσω τη φωνή τής χαράς και τη φωνή τής ευφρoσύνης, τη φωνή τoύ νυμφίoυ, και τη φωνή τής νύφης· επειδή, η γη θα γίνει έρημoς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 7

Θέα Ιερεμιασ 7:34 σε αυτό το πλαίσιο