Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kατά τoν καιρό εκείνo, θα oνoμάσoυν την Iερoυσαλήμ θρόνoν τoύ Kυρίoυ· και όλα τα έθνη θα συγκεντρωθoύν σ’ αυτή, στo όνoμα τoυ Kυρίoυ, πρoς την Iερoυσαλήμ· και δεν θα περπατήσoυν πλέoν πίσω από την όρεξη της πoνηρής καρδιάς τoυς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 3

Θέα Ιερεμιασ 3:17 σε αυτό το πλαίσιο