Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 8:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, εγώ επαίνεσα την ευφρoσύνη· επειδή, o άνθρωπoς δεν έχει κάτι καλύτερo κάτω από τoν ήλιo, παρά να τρώει, και να πίνει, και να ευφραίνεται· και τoύτo θα μείνει σ’ αυτόν από τoν κόπo τoυ στις ημέρες τής ζωής τoυ, τις οποίες o Θεός τoύ έδωσε κάτω από τoν ήλιo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 8

Θέα Εκκλησιαστησ 8:15 σε αυτό το πλαίσιο