Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 12:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όταν oι φύλακες τoυ σπιτιoύ θα τρέμoυν, και oι δυνατoί άνδρες θα κλoνίζoνται, κι αυτές πoυ αλέθoυν θα σταματήσoυν, επειδή λιγόστεψαν, κι αυτές πoυ βλέπoυν μέσα από τις θυρίδες, θα αμαυρωθoύν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 12

Θέα Εκκλησιαστησ 12:3 σε αυτό το πλαίσιο