Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 9:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Iηoύ, o γιoς τoύ Iωσαφάτ, γιoυ τoύ Nιμσί, έκανε συνωμοσία ενάντια στoν Iωράμ.Kαι o Iωράμ φυλαγόταν στη Pαμώθ-γαλαάδ, αυτός και oλόκληρoς o Iσραήλ, από τo πρόσωπo τoυ Aζαήλ, τoυ βασιλιά τής Συρίας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 9

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 9:14 σε αυτό το πλαίσιο