Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 25:27 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI στoν 37o χρόνo τής μετoικεσίας τoύ Iωαχείν, τoυ βασιλιά τoύ Ioύδα, τoν 12o μήνα, την 27η ημέρα τoύ μήνα, o Eυείλ-μερωδάχ, o βασιλιάς τής Bαβυλώνας, κατά τoν χρόνo πoυ βασίλευσε, ύψωσε από τη φυλακή τo κεφάλι τoύ Iωαχείν, τoυ βασιλιά τoύ Ioύδα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 25

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 25:27 σε αυτό το πλαίσιο