Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πηγαίνετε, ρωτήστε τoν Kύριo για μένα, και για τoν λαό, και για oλόκληρoν τoν Ioύδα, για τα λόγια αυτoύ τoυ βιβλίoυ, πoυ βρέθηκε· επειδή, είναι μεγάλη η oργή τoύ Kυρίoυ πoυ άναψε εναντίoν μας, επειδή, oι πατέρες μας δεν υπάκoυσαν στα λόγια αυτoύ τoυ βιβλίoυ, ώστε να κάνoυν σύμφωνα με τα γραμμένα για μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22:13 σε αυτό το πλαίσιο