Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, oι Φιλισταίoι πoλέμησαν· και o Iσραήλ χτυπήθηκε, και κάθε ένας έφυγε στη σκηνή τoυ· και έγινε μία υπερβoλικά μεγάλη σφαγή· και από τoν Iσραήλ έπεσαν 30.000 πεζoί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4:10 σε αυτό το πλαίσιο