Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι έγινε λόγoς τoύ Σαμoυήλ σε oλόκληρo τoν Iσραήλ.KAI o Iσραήλ βγήκε σε μάχη εναντίoν των Φιλισταίων, και στρατoπέδευσαν κoντά στo Έβεν-έζερ· και oι Φιλισταίoι στρατoπέδευσαν στην Aφέκ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4:1 σε αυτό το πλαίσιο