Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο φρόνημα, που ήταν και στον Iησού Xριστό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο