Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, μάρτυράς μου είναι ο Θεός, ότι σας επιποθώ όλους με σπλάχνα Iησού Xριστού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο