Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 2:2 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

για το Ζοροβάβελ, γιο του Σαλαθιήλ, διοικητή της Ιουδαίας, για τον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ, και για το λαό που είχε έρθει από την αιχμαλωσία. Ο προφήτης τούς είπε:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 2

Θέα Αγγαιοσ 2:2 σε αυτό το πλαίσιο