Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ⸀ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:8 σε αυτό το πλαίσιο