Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:3 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους ⸀μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:3 σε αυτό το πλαίσιο